วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสจริต

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมงมุนษย์จังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสจริต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศากลางจังหวัดลำพูน


Share:จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.พมจ.ลำพูนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยเป็นกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบศาลเจ้าแม่จามเทวี และบริเวณภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


Share:ร่วมการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 55/2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 55/2563 เวลา 09.00 น. โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน


Share:ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการช่วยเหลือดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดลำพูน การรับฟังความคิดเห็นแผนการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


Share:เข้าร่วมการจัดระเบียบขอทาน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Homeพม. ทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมการจัดระเบียบขอทาน เพื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และการสอดส่องดูแล
มิให้เกิดขอทานในพื้นที่จังหวัดลำพูนและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหากพบคนเร่ร่อนหรือคนไร้ที่พึ่ง ณ งานสักการะพระแม่จามเทวีและจังหวัดลำพูน ไม่พบคนขอทาน คนเราร่อน และผู้แสดงความสามารถ


Share:เปิดการขยายคู่สายให้บริการ สายด่วน พม.จังหวัดลำพูน 1300

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (OneHome พม.ลำพูน)ร่วมจัดพิธีเปิดการขยายคู่สายให้บริการ สายด่วน พม.จังหวัดลำพูน 1300 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนโดยสายด่วน พม.จังหวัดลำพูน ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (OneHome พม.ลำพูน) ได้เยี่ยมเยือนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สายด่วน พม.จังหวัดลำพูน ในวันนี้ นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง”โดยได้ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้กับผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (OneHome พม.ลำพูน) เพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว


Share:กิจกรรมตามโครงการ Lamphun Go Green

วันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมตามโครงการ Lamphun Go Green “ที่ว่างสร้างอาหาร” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ภายใต้นโยบายแนวคิด “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยโดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานถึงวัตถุประะสงค์ของการจัดงานดังกล่าว


Share:ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณูปโภค เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณูปโภค  เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าวัดหัวฝาย ม.3 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial