เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธัมวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจิราภา กันธิยะเทพ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวอัจฉราวดี ยะคำป้อ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและ กรณี เด็ก 2 ราย คนพิการ 3 ราย ผู้สูงอายุ 4 ราย และเคสที่ขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 10 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share:พิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา รุ่นที่ 3/2563

วันพุธที่ 16 ธ.ค 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.พัชรินทร์ ตันกลาง กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา รุ่นที่ 3/2563 จำนวน 37 คน หลักสูตรเดือนละ 2 ครั้ง (12 ก.พ -9 ธ.ค 2563) โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิเป็นประธานในพิธีและหน่วยงาน องค์กร ต่างๆในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กศน.อำเภอบ้านธิ ,รพ.บ้านธิ ชมรมผู้สูงอายุ,สาขาสมาคมผู้สูงอายุฯประจำจังหวัดลำพูน,สมาพันธ์ผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในศพอส.ตำบลบ้านธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตสาขาภาคเหนือ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน


Share:ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ตันกลาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นางสาวจิตรวรรณ สุขก๋า นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นทีเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เป็นผู้บันทึกและรายงานข้อมูล


Share:เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายศักรินทร์ ปานกลาง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำพูน และนางสาวปุญโญทัย ฤกษ์จำเนียร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุคนพิการที่ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้ง 5 ราย ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป


Share:เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุคนพิการที่ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 12.15 น.นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางธัญชนก พรมใจ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุคนพิการที่ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ราย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน พร้อมร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้ง 5 ราย


Share:มอบโคให้เกษตรกรยืมเพิ่มผลผลิต ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพิ่มผลผลิต ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


Share:เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กพิการ ร่วมกับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในเขตตำบลแม่ตื่น และตำบลนาทราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนพร้อมของใช้ให้แก่เด็กและผู้ปกครองในบ้านแม่ร่องน้อย ตำบลนาทราย


Share:มอบโคให้เกษตรกรยืมเพิ่มผลผลิต ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพิ่มผลผลิต ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


Share:พิจารณาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการและโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อพิจารณา เห็นชอบสนับสนุน งบประมาณอุดหนุนศูนย์บริการคนพิการระดับตำบล โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพิจารณาเห็นชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน


Share:ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจําปี 2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้มอบหมาย นางวันเพ็ญ เพ็ชรเรือง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และ นางสุภาพ ตะยะพงค์ ตำแหน่งประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจําปี 2563 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ มาประทานรางวัล “พระประชาบดี” ประจำปี 2563 มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 36 คน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจัาหน้าที่ และ ประธานอพม.จังหวัด ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial